Thursday, June 7, 2012

‘သိခြင့္မရွိသည့္ စီမံကိန္း’ (အစီရင္ခံစာ)

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုံမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသံကို စုစည္းထားသည့္ အစီရင္ခ
 • ထားဝယ္စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔

ထားဝယ္စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ ထားဝယ္ေဒသရွိ နယ္ေျမခံ လူထုအေျချပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ရပ္ရြာဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။[Download PDF Version of DaWei Profect(Burmese)

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနရာအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ တရားမၽွတေရးတို႕  အတြက္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေနပါသည္။
 • အဖြဲ႔၏ အဓိကပန္းတိုင္  
ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို မျပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားျပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
 • ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
·        ၁၊၊  ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္းျဖင့္ လူထုအတြင္းပညာေပးသြားရန္

·        ၂၊၊  ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳး၊ အျပစ္မ်ားသိရွိရန္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား အစဥ္မျပတ္ စုေဆာင္းသြားရန္  - တို႕ ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသစီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း
တနသၤာရီေဒသၾကီး ထား၀ယ္ျမိဳ ႔နယ္ရွိ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးနွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသ အေကာင္အထည္ေဖၚေရးစီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ထိုင္းအစိုးရအၾကားနားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာတရပ္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုနားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရသာမက စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္မည့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးမွလည္း ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူနားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကျဖစ္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို အီတာလ်ံထိုင္းဟု ေခၚသည့္ ထုိင္းအေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကီးမွ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ အေကာင္အထယ္ေဖာ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဒသရွိ ဌာေနျပည္သူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ တႏိုင္တပိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ၀မ္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားအား စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရမည္ဟု အမိန္႔က်လာပါက မည္သူက ေနရာသစ္အတြက္ စီစဥ္ေပးမည္၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက ဆံုးရွံဳးသြားရမည့္ ေျမပမာဏမ်ားအား ေပးေလ်ာ္ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူမွ် မသိရွိၾကေခ်။ သိမ္းဆည္းသြားမည့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးခဲ့လွ်င္ပင္ မည္မွ်ထိုက္တန္သည္၊ မည္မွ်ေပးေလ်ာ္သင့္သည္ဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာေတာင္းခံခ်က္မ်ားကို သိရွိသူ အလြန္ပင္နည္းပါးေနသည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ ထား၀ယ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ဇုံေဒသ စတုရန္းမီတာ ၂၅၀ သို႔မဟုတ္ စတုရန္းမိုင္ ၉၇ မိုင္အတြင္းတည္ရွိေနသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေက်းရြာစုစုေပါင္း ၂၁ ရြာမွာ ေျပာင္းေရြ ႔ေပးရမည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။  ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အီတာလ်ံထိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကီး၊ မက္ျမန္မာ ဖက္စပ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္တို႔မွ လယ္ေျမဧက ၈၀၀၀၊ ရာဘာျခံေျမ ၁၂၀၀၀၊ သီဟုိဠ္ျခံေျမ ၁၄၀၀၀ႏွင့္ အျခားဥယ်ာဥ္ျခံ ေျမဧကစုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔ သိမ္းဆည္းသြားရန္ တိုင္းထြားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈအခြင့္အေရး
၁၊၊         တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရျဖဴျမိဳ ႔နယ္အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဧရိယာအတြင္းတည္ရွိေနေသာေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အားေက်းရြာမွေျပာင္းေရြ ႔ထြက္ခြာရန္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္အသိေပးမွသာေျပာင္းေရြ ႔ေပးရမည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုသိရွိရျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတစံုလံုးအေပၚ သိထားရမည့္ (သို႔) သိထားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းလြန္စြာ နည္းပါးျခင္း။
၂၊၊        အာဏာပိုင္တို႔မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားေျပာင္းေရႊ ႔ေပးရမည့္ဆိုသည့္ ၾကိဳတင္ အသိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားေရရာစြာမရွိျခင္း။ 
၃၊၊         အီတာလ်ံထိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကီးမွမိမိတို႔၏ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းဆိုင္ရာသိသင့္သိထုိက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေရွ ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုဌာေနလူထုမ်ားအားအသိေပးျခင္း၊ သတင္းမွ်ေဝမွဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။
၄၊၊         စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသအတြင္းရွိ ဌာေနလူထုအမ်ားစုအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား သိရွိသူ အလြန္ပင္ နည္းပါးေနသည္။ အကယ္၍ ျပည္ပအေျခစိုက္ စစ္တမ္းေကာက္ခံေရးအဖြဲ႔အစည္း တခုခု သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ စီမံကိန္းေဒသရွိ လူမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းတာရန္အလို႔ငွာ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ ဌာေနလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆိုရန္ပင္ ခက္ခဲေစႏိုင္သည္။

စီမံကိန္းအေပၚ ဌာေနလူထုမ်ားသိရွိႏိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာ
·      ၁၊၊   ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးနီးပါးအား အီတာလ်ံထိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္တို႔မွ ၂၀၀၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းကတည္းက လွိဳ ႔၀ွက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ေက်းရြာေပၚတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားက်ေရာက္ေနသည္ကိုပင္ ေစာလ်င္စြာ မသိရွိရျခင္း။
·     ၂၊၊    ဌာေနလူထုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသတြင္း စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ကာလတြင္ပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုးဝသိရွိခြင့္မရခဲ့ေပ။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာေပးထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျဖစ္ခဲ့ေသာ ပညာေပးစာေစာင္ငယ္မ်ား၊ ဗြီဒီယိုသတင္းေခြမ်ားနွင့္ အခ်ိဳ ႔ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးမွ သိရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝမႈတို႔မွသာ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္က်စြာ သိရွိခဲ့ရသည္။
·    ၃၊၊     မည္သည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ အီတာလ်ံထိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊ မက္ျမန္မာကုမၸဏီ ႏွင့္ အျခားလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဌာေနလူထုမ်ားအား ကနဦးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး၊ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။ ဌာေနလူထုတို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိမိတို႔ဘာသာ ႄကုိးစားရွာေဖြခဲ့ရသည္။
·      ၄၊၊   စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူေနအိမ္ႏွင့္ ျခံမ်ားေရႊ ႔ေျပာင္းေပရမည့္အေျခအေနတြင္ ဌာေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အီတာလ်ံထိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ရရွိႏိုင္သည္ဟုသာ အၾကမ္းဖ်င္းသိထားျပီး အစိုးရအာဏာပိုင္ဘက္မွ ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥကို လံုးဝေျပာဆိုျခင္း မရွိေခ်။

စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေသာကမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
၁၊၊         ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးေဒသ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ စီမံကိန္းအတြင္း ပါဝင္သည့္ အိမ္ေျခမ်ား၊ လယ္ယာႏွင့္ဥယ်ာျခံေျမမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို တိုင္းထြာေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဌာေနလူထုအတြင္း ေသာကမီးကို ေမႊးေပးခဲ့သည္။
၂၊၊         စီမံကိန္းအတြင္းပါဝင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ အသက္ေသြးေၾကာေျမယာမ်ား ဆံုးရွံဳးရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတို႔သည္ ေျမပိုင္ရွင္ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ဖြယ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ရွိသည္။
၃၊၊        စီမံကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေနရာေရြ ႔ေျပာင္းေပးၾကရမည့္ ဌာေနလူထုအဖို႔ အစားထိုးေျမယာမ်ား ထိုက္တန္စြာ ျပန္လည္ရရွိမႈရွိ/မရွိ၊ ေနရာအသစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္ ေနရာသစ္၏ တည္ရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈ မျဖစ္မႈတို႔မွာ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္စရာ မ်ားျဖစ္ေနသည္။
၄၊၊        စီမံကိန္းေဒသတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ရပ္ေဝးမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လာေရာက္အေျခခ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိသြားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ မလိုလားအပ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္  အျခားေသာလူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏ ဂယက္မ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။
၅၊၊         စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းအရွိ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား ဆိတ္သုဥ္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္မည့္အေရးကို အထူးစိုရိမ္မႈ ျဖစ္ေနၾကသည္။
၆၊၊         စီမံကိန္းေဒသအတြင္း လူဦးေရ သိပ္သည္း ထူေျပာလာႏိုင္ျပီး ပကတိထြက္ရွိေနသည့္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာပမာဏမ်ားႏွင့္ ရွိေနသည့္ လူဦးေရအတြက္ လံုေလာက္ႏိုင္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား မလံုေလာက္မည့္အေရးကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဤထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ား၊ ေသာကမီးမ်ားမွာ သူတို႔အတြက္ အသစ္မဟုတ္ေပ။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ မွသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရး-ထားဝယ္မီးရထားစီမံကိန္း၊ ၁၉၉၉ မွသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကာလအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ရတနာႏွင့္ရဲတံခြန္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံတို႔အေနျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ခါးစည္းခံခဲ့ရသည္။ ယခု စီမံကိန္းတြင္လည္း ယခင္ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရေသာ ခါးသီးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအတိုင္း ထပ္မံ ရင္ဆိုင္လာရဦးမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။

ထားဝယ္စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေအာက္ပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းရွင္သို႔

 • လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အလံုးစံုကို မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထားဝယ္ စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား စီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ သတင္းမွန္မ်ားျဖင့္ စံုလင္စြာ ရွင္းလင္းခ်ျပသြားရန္
 • စီမံကိန္းက်ေရာက္ရာ ေက်းရြာေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စီမံကိန္းေဖာင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ပူပန္မွဳမ်ား၊ ရင္တြင္းျဖစ္ စကားသံမ်ားကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ေပးရန္။ (ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စုအသီးသီး၏ စကားသံမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးရန္)
 • စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ေဒသအတြင္းရွိ လူမွဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားအတြက္ တရားဝင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေပးရန္
 • စစ္တမ္းေကာက္မႈျခင္းမ ွရရွိလာသည့္ ရလာဒ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ လူမွဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔  ေပးပို႔ျပီး ၄င္းတို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္

ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္

 • ႏုိင္ငံတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျပီး သမာသမတ္က်သည့္ ဥပေဒမ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္မခ်င္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိမခ်င္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုမ်ားကို ကန္႔သတ္စိစစ္သြားရန္
 • ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာရန္၊ လိုက္နာမႈမရွိေသာ ထားဝယ္စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ ကုမၸဏီ (သို႔) လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအား ေငြေၾကးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ အၾကံျပဳခ်က္

 • ႏုိင္ငံတြင္း လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစလာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ကန္႔သတ္စိစစ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အျမန္ ျပဌာန္းေပးရန္။
 • .ထားဝယ္စီမံကိန္း ေဒသတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀အေပၚ  စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေလ့လာျပီးသည့္ကာလအထိ ထား၀ယ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးထားရန္။
 • ထား၀ယ္ေဒသရွိ မည့္သည့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္မဆို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ဖန္တီးေပးရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment